1. DEFINICE.
 1. Správcem se rozumí společnost Sharda Cropchem Limited se sídlem v Prime Business Park, Dashrathlal Joshi Road, Vile Parle (West), Mumbai – 400056, Indie.
 2. Osobní údaje – jakékoli informace týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby, kterou lze identifikovat podle jednoho nebo více faktorů specifických pro fyzickou, fyziologickou, genetickou, mentální, ekonomickou, kulturní nebo sociální identitu, včetně – pokud jsou takové údaje, umožnit identifikaci uživatele – IP zařízení, údaje o poloze, internetový identifikátor nebo informace shromážděné prostřednictvím souborů cookie a jiných podobných technologií.
 3. Zásady ochrany osobních údajů – tyto zásady ochrany osobních údajů.
 4. GDPR – nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95 / 46 / ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).
 5. Webové stránky – internetová webová stránka spravovaná administrátorem, fungující v doménách shardacropchem.cz a mobilních aplikacích.
 6. Soubory cookie znamenají malé textové soubory uložené v telekomunikačním koncovém zařízení uživatele (počítač, telefon, tablet atd.) Při používání webových stránek, což umožňuje zaznamenávat a načítat informace, které správce nebo jiné subjekty poskytující služby správci používají k různým účelům (např. analytické nebo statistické).
 7. Soubory cookie třetích stran – soubory cookie nastavené partnery správce prostřednictvím webových stránek.
 8. Uživatel – každá fyzická osoba, která navštíví webové stránky nebo používá jednu nebo více služeb či funkcí webové stránky, ve prospěch kterých mohou být poskytovány elektronické služby nebo s nimiž může být uzavřena smlouva o elektronických službách, v souladu s pravidly a ustanovení zákona.
 1. ZPRACOVÁNÍ DAT.
 1. Tyto zásady ochrany osobních údajů popisují pravidla používání souborů cookie a dalších podobných technologií shromážděných během používání webu uživatelem.
 2. V souvislosti s používáním webových stránek uživatelem správce shromažďuje jeho údaje v rozsahu nezbytném pro poskytování konkrétních nabízených služeb a také shromažďuje informace o aktivitě procházení uživatele na webových stránkách, včetně IP zařízení, údaje o poloze, internetový identifikátor a informace shromážděné prostřednictvím souborů cookie a dalších podobných technologií.
 3. Používání webových stránek je možné bez nutnosti otevírat účet uživatelem. V takovém případě není vyžadováno poskytnutí osobních údajů v registračním formuláři při používání webových stránek. Tyto údaje lze poskytnout na kontaktním formuláři. Zpracované údaje pokrývají informace o používání webových stránek.
 4. Poskytování osobních údajů není zákonným požadavkem, uživatel  není ze zákona povinen předávat své údaje za účelem vytvoření účtu na webových stránkách, avšak poskytuje údaje označené jako požadované předpoklady pro otevření účtu na webových stránkách. Neposkytnutí údajů označených jako požadované brání otevření účtu na webových stránkách a využití výhod funkcí, které mohou být použity v souladu s pravidly webových stránek, až po otevření účtu.
 5. Pokud webová stránka nabízí další funkce, jako je možnost objednat si zpravodaj nebo komerční nabídku, právním základem pro zpracování osobních údajů bude dohoda mezi uživatelem a správcem, která je uzavřena přijetím pravidel a pravidel, jejichž výkon podléhá zpracování osobních údajů uživatele.
 6. Správce shromažďuje údaje spojené s aktivitou, např. čas strávený na webu, hledané fráze, počet podstránek, data a zdroj návštěvy..
 1. SOUBORY COOKIE A ​​PODOBNÉ TECHNOLOGIE.
 1. V souvislosti s používáním webových stránek se soubory cookie nebo podobné technologie používají k zajištění přístupu uživatele na webové stránky, k usnadnění jeho fungování a tyto informace se také používají k zapamatování si rozhodnutí uživatele (např. volba písma, kontrast, přijetí zásad ochrany osobních údajů), udržovat relaci uživatele (např. po přihlášení), zapamatovat si heslo (po souhlasu), shromažďovat informace o zařízení uživatele a jeho / její návštěvě, zaměřené na zajištění bezpečnosti, jakož i analyzovat návštěvy a přizpůsobit obsah.
 2. Informace získané prostřednictvím souborů cookie a podobných technologií se nekombinují s jinými údaji uživatelů webových stránek, ani se nepoužívají správcem k identifikaci uživatelů.
 3. Mezi technologie podobné souborům cookie patří mimo jiné místní úložiště, úložiště relací a servisní pracovníci, kteří fungují následovně: technologie využívající oddělenou část paměti webového prohlížeče, používaná k ukládání dat zaznamenaných webem.
 4. S ohledem na jejich životnost se používají dva typy souborů cookie nebo podobné technologie:
  1. relační cookies – soubory uložené v zařízení uživatele, dokud se uživatel neodhlásí nebo dokud neopustí web,
  2. trvalé soubory cookie – soubory uložené v zařízení uživatele, dokud nejsou uživatelem smazány nebo dokud nevyprší jejich platnost k datu uvedenému v atributech cookie.
 5. Správce a další subjekty poskytující služby ve prospěch správce (např. analytické a statistické služby) používají soubory cookie pro různé účely, které lze rozdělit do následujících kategorií:
  1. soubory cookie potřebné k používání webových stránek:
   • vstupní soubory cookie zadávané uživatelem na web uživatelem (identifikátor relace) po dobu trvání relace,
   •  autentizační cookies používané pro služby vyžadující autentizaci po dobu trvání relace,
   • bezpečnostní cookies zaměřené na uživatele, např. slouží k detekci zneužití autentizace,
   • soubory cookie relace multimediálního přehrávače (např. Flash cookies), po dobu trvání relace.
  2. funkční cookies, usnadňující řádné fungování služby:
   • přizpůsobení uživatelského rozhraní cookies po dobu trvání relace nebo o něco
    delší,
   • sledovací cookies používané ke sledování pohybu na webových stránkách, tj. analytika dat – jedná se o soubory používané k analýze způsobu, jakým je web používán uživatelem, k vytváření statistik a zpráv o fungování webu.
 6. Správce používá soubory cookie třetích stran pro následující účely:
  1. prezentovat multimediální obsah na webových stránkách webu, které jsou staženy z externího webu www.youtube.com [správce souborů cookie: Google Inc. se sídlem v USA],
  2. shromažďování obecných a anonymních statistických údajů prostřednictvím analytických nástrojů: Google Analytics [správce souborů cookie: Google Inc. se sídlem v USA].
 7. Používání webových stránek beze změny nastavení prohlížeče, tj. ve výchozím nastavení přijímání souborů cookie a podobných technologií, znamená souhlas s jejich používáním pro výše uvedené účely.
 8. Správce nepoužívá získané informace pro marketingové účely.
 9. Uživatel může kdykoli změnit nastavení souborů cookie nebo podobných technologií změnou nastavení ochrany osobních údajů v prohlížeči nebo aplikaci nebo změnou nastavení svého účtu na webových stránkách, avšak taková změna může mít za následek nedostatek přístup k některým funkcím webových stránek.
 10. Změna nastavení ochrany osobních údajů je možná výběrem vhodné možnosti v nastavení prohlížeče nebo aplikace. V případě nejpopulárnějších prohlížečů může uživatel sám spravovat nastavení ochrany osobních údajů, včetně cookies, zejména přijetím cookies, změnou nastavení cookies a blokováním nebo mazáním cookies. Způsob a rozsah změn nastavení ochrany osobních údajů závisí na typu nebo verzi prohlížeče nebo aplikace, kterou uživatel využívá. Podrobné informace týkající se změn nastavení ochrany osobních údajů jsou k dispozici na webových stránkách těchto poskytovatelů webového prohlížeče.
 1. ÚČEL A PRÁVNÍ ZÁKLAD ZPRACOVÁNÍ ÚDAJŮ.

Správce zpracovává osobní údaje uživatelů za účelem:

 1. zajistit přístup na webovou stránku – podle čl. 6 odst. 1 písm. B) GDPR,
 2. dodržovat zákonné povinnosti – podle čl. 6 odst. 1 písm. C) GDPR,
 3. sledovat oprávněné zájmy správce nebo třetí strany – podle čl. 6 odst. 1 písm. F) GDPR:
  1. adresování určených uživatelů oznámení o zajímavých nabídkách nebo obsahu prostřednictvím elektronické komunikace, zejména prostřednictvím e-mailu, avšak za předpokladu, že uživatel vyjádřil svůj příslušný souhlas,
  2. odhalování a odstraňování případných zneužití,
  3. interní účely spojené s poskytováním služeb a výkonem obchodní činnosti, včetně důkazních, analytických a statistických účelů.
 1. OBDOBÍ UCHOVÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ.
 1. Osobní údaje budou zpracovávány, dokud nebude účet odstraněn z webových stránek, a následně:
  1. po dobu stanovenou pro plnění povinností vyplývajících z ustanovení zákona,
  2. do uplynutí promlčecí doby, jakož i do ukončení občanskoprávního, donucovacího, správního a trestního řízení vyžadujícího zpracování údajů, a v případě smíření – dokud nebude dosaženo účelu smíření nebo dokud nebude zrušeno, podle toho, co nastane jako první.
 2. Uživatel může soubory cookie ze svého zařízení mazat sám. Aby bylo možné vymazat soubory cookie z koncového zařízení uživatele (počítač, telefon, tablet atd.), je třeba vymazat mezipaměť prohlížeče a soubory cookie. Proces vymazání mezipaměti a cookies by měl být proveden v nastavení prohlížeče. Nastavení se může lišit v závislosti na prohlížeči a jeho verzi.
 1. UŽIVATELSKÁ PRÁVA.
 1. V souvislosti se zpracováním osobních údajů má uživatel právo::
  1. oprava osobních údajů – pokud při shromažďování údajů došlo k chybě nebo došlo ke změně údajů, má uživatel právo na poskytnutí správných a aktuálních údajů a správce je bude muset opravit nebo aktualizovat,
  2. přístup k osobním údajům – uživatel může toto právo uplatnit, pokud chce vědět, které údaje jsou zpracovávány.
  3. výmaz osobních údajů – pokud uživatel zjistí, že údaje již nejsou nutné ve vztahu k účelu, pro který byly shromážděny, má právo požadovat od správce jejich výmaz,
  4. omezení zpracování – pokud má uživatel pochybnosti o tom, zda správce zpracovává osobní údaje správně, může podat žádost o omezení zpracování,
  5. přenositelnost údajů – uživatel může přijímat a přenášet od správce na jiný subjekt osobní údaje poskytované správci,
  6. vznést námitku proti zpracování osobních údajů na základě oprávněných zájmů sledovaných správcem nebo třetí stranou, včetně profilování, z důvodů souvisejících s konkrétní situací a vznést námitku proti zpracování údajů za účelem přímého marketingu,
  7. kdykoli odvolat souhlas – uživatel má právo kdykoli bez udání důvodu odvolat dříve udělený souhlas; odvolání souhlasu nemá zpětnou účinnost.
 2. Za účelem vyřízení žádosti o výkon výše uvedených práv je třeba zaslat příslušné prohlášení na adresu: eu.sales@shardaintl.com; správce je dále oprávněn ověřovat totožnost uživatele, což znemožňuje zveřejnění informací o uživateli neoprávněným osobám. V případě uživatelů, kteří si na webové stránce neotevřeli účet, nemá správce možnost ověřit totožnost uživatele, protože zpracovávané údaje se týkají pouze informací o používání webové stránky, a to bez jakýchkoli informací o totožnosti uživatele.
 3. Správce nebude ve vztahu k uživateli činit žádná automatická rozhodnutí, včetně rozhodnutí, která jsou výsledkem profilování.
 4. Uživatel může podat stížnost týkající se zpracování osobních údajů u dozorového úřadu zapojeného do ochrany osobních údajů. V České republice je takovým dozorovým úřadem Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00, Praha 7.
 5. Uživatel má právo nebýt předmětem rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má pro něj právní účinky nebo se ho obdobně významně dotýká.
 1. PŘÍJEMCI ÚDAJŮ.

Osobní údaje uživatelů mohou být přeneseny do následujících kategorií příjemců:

 1. subjekty poskytující správci služby nezbytné k dosažení účelu zpracování, včetně poskytovatelů IT,
 2. subjekty poskytující technickou, organizační nebo poradenskou podporu.
 1. PŘEDÁVÁNÍ ÚDAJŮ.

Správce nemá v úmyslu předávat osobní údaje do třetí země nebo mezinárodním organizacím.

 1. BEZPEČNOST ÚDAJŮ O OSOBĚ.

Správce zajišťuje minimalizaci údajů, pokud jde o:

 1. přiměřenost údajů účelu (množství údajů a rozsah zpracování),
 2. přístup k osobním údajům,
 3. období, po které budou osobní údaje uloženy.
 1. KONTAKTNÍ ÚDAJE.

Veškeré žádosti, prohlášení a korespondenci týkající se osobních údajů zasílejte e-mailem na adresu: eu.sales@shardaintl.com.