Tento dokument představuje pravidla pro poskytování služeb elektronickými prostředky s ohledem na zákon o poskytování služeb elektronickými prostředky ze dne 18. července 2002.

 1. DEFINICE.
 1. Heslo – posloupnost alfanumerických znaků nebo zvláštních znaků vybraných příjemcem služby během procesu registrace, nezbytná pro účely autorizace příjemce služby při přihlášení k účtu webové stránky.
 2. Účet – místo na webové stránce dostupné konkrétnímu příjemci služby po registraci, které mu umožňuje využívat zde uvedené služby.
 3. Přihlášení – e-mail příjemce služby nezbytný k získání přístupu k účtu, který poskytl příjemce služby během registrace.
 4. Pravidla – tato pravidla webových stránek https://shardacropchem.cz , která definují podmínky poskytování služeb webových stránek elektronicky poskytovatelem služeb a podmínky používání těchto služeb příjemci služeb.
 5. Registrace – dobrovolná činnost příjemce služby, zahrnující vytvoření účtu na webové stránce. Registrace na webových stránkách je bezplatná.
 6. Web – webové stránky v doméně https://shardacropchem.cz
 7. Služba – výkon služby bez současné fyzické přítomnosti stran (vzdálená služba) prostřednictvím přenosu dat na individuální žádost příjemce služby, přenášených a přijímaných prostřednictvím zařízení určených k elektronickému zpracování, včetně digitální komprese a ukládání dat, který je zcela vysílán, přijímán nebo přenášen prostřednictvím telekomunikační sítě ve smyslu zákona ze dne 16. července 2004: Telekomunikační zákon a za podmínek stanovených v těchto pravidlech.
 8. Příjemce služby – fyzická osoba, právnická osoba nebo organizační jednotka bez právní subjektivity, která využívá službu poskytovanou elektronicky na webové stránce.
 9. Poskytovatel služeb – Sharda Cropchem Limited se sídlem na adrese: Prime Business Park Dashrathlal Joshi Road Vile Parle (West) Mumbai – 400056, Indie.
 1. OBECNÁ USTANOVENÍ PRAVIDEL.
 1. Tato pravidla definují podmínky poskytování služeb poskytovatelem příjemci služby.
 2. Pravidla jsou příjemcům služeb zpřístupněna bezplatně prostřednictvím webových stránek ve formě umožňující jejich stahování, ukládání a tisk.
 3. Web je k dispozici každému příjemci služby, který má připojení k internetu.
 4. Používání služeb a přístupu k účtu příjemcem služby je možné pouze po registraci. Využití služeb a přístupu k účtu a zasílání obchodních informací elektronickými prostředky vyžaduje mít e-mailový účet. V případě výše jmenovaných služeb zaškrtnutím příslušného políčka příjemce služby prohlašuje, že si přečetl pravidla, plně přijímá zde obsažená ustanovení a že se bude těmito pravidly řídit. Výše uvedené činnosti jsou dobrovolné, jsou však nezbytné pro účely využívání služeb.
 5. Aby bylo možné správně využívat webové stránky a služby v plném rozsahu, měl by mít příjemce služby vybavení s přístupem na internet a prohlížeč zpracovávající technologii „cookie“. Rozsah používání souborů cookie poskytovatelem služeb je definován v zásadách používání cookie.
 6. Použití webových stránek může záviset na instalaci softwaru typu Java nebo Java Script.
 1. TYPY A ROZSAH SLUŽEB POSKYTOVANÝCH ELEKTRONICKÝMI PROSTŘEDKY.

Web nabízí následující služby:

 1. přístup k veřejně dostupnému obsahu webových stránek (možnost prohlížet a číst příjemcem služby takové materiály, jako jsou texty, fotografie, grafiky, data, znalostní báze atd., zveřejněné na webových stránkách, a také stáhnout soubory zpřístupněné poskytovatelem služeb),
 2. vedení a přístup k účtu,
 3. zasílání obchodních informací elektronickými prostředky.
 1. PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB.
 1. K uzavření smlouvy o poskytování služeb dochází:
  1. v souvislosti se službou přístupu k veřejně dostupnému obsahu webové stránky – vstupem na webovou stránku,
  2. ve vztahu ke službě vedení a přístupu k účtu – registrací,
  3. v souvislosti se službou zasílání obchodních informací – vyplněním příslušného formuláře, vyjádřením souhlasu s přijímáním obchodních informací elektronickými prostředky a kliknutím na akceptační tlačítko (např. „Odeslat“, „Objednávka“).
 2. Za účelem využívání služeb může být od příjemce služby požadováno, aby poskytl své osobní údaje. Zásady zpracování osobních údajů příjemce služby poskytovatelem služeb jsou specifikovány v zásadách ochrany osobních údajů.
 3. Příjemce služby je povinen poskytnout pouze skutečná data a údaje, které má k dispozici a jejich odeslání nebo použití později na webových stránkách při běžných činnostech neporušuje práva třetích osob.
 4. Poskytování služby přístupu k veřejně dostupnému obsahu webových stránek nevyžaduje registraci. Taková služba je poskytována po celou dobu přístupu příjemce služby k obecně dostupnému obsahu webových stránek.
 5. Poskytnutí zbývajících služeb vyžaduje registraci.
 6. Registraci provede příjemce služby vyplněním registračního formuláře dostupného na webu: https://shardacropchem.cz , zaškrtnutím požadovaných polí a kliknutím na tlačítko přijetí (např. „Odeslat“, „Vytvořit účet ”). Po provedení výše uvedených činností obdrží příjemce služby e-mail zaslaný na e-mailovou adresu uvedenou příjemcem služby, který bude obsahovat potvrzení o úspěšné registraci a aktivační odkaz pro potvrzení, že e-mailová adresa je správná.
 7. K užívání služby je oprávněn pouze příjemce služby, jehož osobní údaje byly poskytnuty v registračním formuláři během registrace. Příjemce služby nemá povoleno používat účty jiných příjemců služeb, ani nemá povoleno zpřístupňovat svůj vlastní účet dalším příjemcům služeb nebo jiným třetím stranám.
 8. Příjemce služby uchová své přihlašovací jméno a heslo v tajnosti.
 9. Přihlášení k účtu vyžaduje pokaždé zadání přihlašovacího jména a hesla.
 10. Jako přihlášení musí být uvedena aktivní e-mailová adresa, kterou je příjemce služby oprávněn používat.
 11. Heslo musí obsahovat alespoň šest alfanumerických nebo zvláštních znaků.
 12. Příjemce služby může změnit heslo z úrovně účtu nebo prostřednictvím funkce „Zapomenuté heslo“, která je k dispozici na webu, na který se přihlásil.
 13. Služba je poskytována na neomezenou dobu. Příjemce služby může kdykoli požádat o odstranění svého účtu. Žádost o odstranění účtu může být oznámena e-mailem zaslaným na e-mailovou adresu poskytovatele služeb. Odebrání účtu se rovná ukončení smlouvy o poskytování služby elektronickými prostředky.
 14. Poskytovatel služeb si vyhrazuje právo pozastavit, odebrat nebo omezit funkčnost účtu (rozsah poskytované služby), zejména:
  1. v případech vyžadovaných obecně platnými právními předpisy,
  2. pokud příjemce služby používá účet v rozporu s těmito pravidly.
 15. Poskytovatel služby oznámí příjemci služby svůj záměr pozastavit, odebrat nebo omezit funkce účtu zasláním e-mailové zprávy příjemci služby na adresu zadanou během registrace účtu nebo na jakoukoli jinou adresu oznámenou později v době, kdy byly aktualizovány údaje příjemce služby.
 16. Pokud pozastavení nebo omezení funkčnosti účtu vyplývá z používání účtu v rozporu s ustanoveními těchto pravidel, lze úplnou funkčnost účtu obnovit na žádost příjemce služby a pouze za podmínky ukončení takových činností porušujících práva a odstranění jeho důsledky způsobem, který požaduje poskytovatel služeb.
 17. Pro účely zasílání obchodních informací elektronickými prostředky vyplní příjemce služby příslušný formulář, dobrovolně vyjádří souhlas se zasíláním obchodních informací elektronickými prostředky a klikne na tlačítko přijetí (např. „Odeslat“, “Objednat”).
 18. Příjemce služby se může kdykoli odhlásit z přijímání obchodních informací elektronickými prostředky. Za tímto účelem by měl příjemce služby zaslat poskytovateli služby e-mailovou zprávu, která se rovná ukončení smlouvy o poskytování služby elektronickými prostředky.
 1. PRÁVA A POVINNOSTI PŘÍJEMCE A POSKYTOVATELE SLUŽEB.
 1. Poskytovatel služeb se vynasnaží zajistit, aby web fungoval nepřetržitě.
 2. Poskytovatel služeb si vyhrazuje právo na přerušení provozu webových stránek za účelem aktualizace údajů, opravy chyb a provádění dalších údržbářských prací, jakož i z jiných důvodů mimo kontrolu poskytovatele služeb.
 3. Příjemce služeb nebude používat služby v rozporu s ustanoveními zákona, osvědčených postupů nebo těchto pravidel, ani nebude poskytovat žádný obsah nezákonné povahy.
 4. Poskytovatel služeb stanoví, že veškeré informace a materiály dostupné na webových stránkách (mimo jiné včetně grafiky, článků, fotografií) jsou chráněny, zejména podle zákona o autorských právech a souvisejících právech ze dne 4. února 1994. Kopírování, reprodukce, šíření a jiné formy použití materiálů a informací obsažených na webových stránkách, bez předchozího písemného souhlasu poskytovatele služeb nebo nad rámec povolený zákonem, jsou přísně zakázány.
 5. Pokud poskytovatel služby za účelem poskytnutí služby vyžaduje, aby příjemce služby poskytl svou e-mailovou adresu, musí příjemce poskytnout svůj autentický e-mail, tj. takový, na který obdrží jeho / její korespondenci. Příjemci služeb okamžitě informují poskytovatele služby o jakékoli změně své e-mailové adresy zasláním zprávy na adresu poskytovatele služby. V případě neoznámení změny adresy poskytovateli služeb, budou všechna prohlášení a informace zaslané poskytovatelem služby příjemci služby na e-mailovou adresu uvedenou příjemcem služby v registračním formuláři považovány za řádně doručeno, aniž jsou dotčena právní ustanovení týkající se spotřebitelů.
 6. Poskytovatel služeb nenese odpovědnost za:
  1. jakoukoli škodu, která může vzniknout z používání webových stránek příjemci služby způsobem, který není v souladu s právními předpisy nebo těmito pravidly, zejména nenese odpovědnost za zveřejnění hesla nebo přihlášení k účtu a za zveřejnění osobních údajů službou příjemce,
  2. jakoukoli škodu způsobenou v důsledku ukončení poskytování služby nebo odebrání účtu příjemce služby za předpokladu, že byla způsobena z důvodů, které lze přičíst příjemci služby, nebo z důvodu porušení ustanovení zákona nebo těchto pravidel,
  3. jakékoli škody způsobené používáním údajů nebo informací obsažených na webových stránkách příjemcem služby pro ekonomické, investiční, obchodní atd. účely.
 7. Celková souhrnná odpovědnost za škodu poskytovatele služby vůči příjemci služby z důvodu poskytování služby, bez ohledu na právní důvody odpovědnosti, bude omezena pouze na škodu, kterou příjemci služby skutečně utrpěl.
 8. Poskytovatel služeb stanoví, že veškerý obsah obsažený na webových stránkách má pouze informativní charakter. Obsah je připraven s veškerým úsilím, aby byla zajištěna jeho věcná správnost a aktuálnost. Poskytovatel služeb však nenese žádnou odpovědnost za účinnost ani možnost použít v něm obsažené údaje ani za důsledky jejich použití.
 1. POSTUP ŘEŠENÍ STÍŽNOSTÍ.
 1. Případné stížnosti týkající se služby může příjemce služby podat prostřednictvím e-mailu poskytovatele služby: eu.sales@shardaintl.com.
 2. Stížnost by měla obsahovat následující: celé jméno příjemce služby, e-mailovou adresu, podrobný popis a důvod stížnosti.
 3. Příjemce služby může podat stížnost do 14 dnů ode dne vzniku události, která je předmětem stížnosti.
 4. Stížnosti budou poskytovatelem služeb zpracovány do 14 dnů od jejich přijetí.
 5. Rozhodnutí poskytovatele služeb bude příjemci služby oznámeno v e-mailové zprávě zaslané na e-mailovou adresu uvedenou v době podání stížnosti.
 1. PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB.
 1. Příjemci služeb, kteří jsou spotřebiteli, tj. fyzické osoby provádějící s podnikatelem právní kroky, které přímo nesouvisí s jejich podnikatelskou nebo profesní činností, mají právo odstoupit od jakékoli smlouvy o poskytování služeb uzavřené s poskytovatel služeb, do 14 dnů od data uzavření stejné smlouvy. Prohlášení o odstoupení od smlouvy by mělo být učiněno písemně. Z důvodu dodržení časového limitu postačí takové prohlášení zaslat doporučeným dopisem na adresu poskytovatele služeb před uplynutím uvedené lhůty. Prohlášení o odstoupení od smlouvy lze rovněž podat v elektronické podobě a zaslat poskytovateli služeb na následující e-mailovou adresu: eu.sales@shardaintl.com.
 2. Níže uvedený vzorek lze použít pro účely odstoupení od smlouvy o poskytování služeb
  …………………, datum ……………
  …………………………………… ..
  Jméno a příjmení spotřebitele
  ………………………………………
  adresa bydliště

  Prohlášení o odstoupení od smlouvy
  Já, níže podepsaný, tímto oznamuji, že si přeji odstoupit od smlouvy uzavřené dne
  …….……………………………………..

 3. Poskytovatel služeb může zbavit příjemce služby jeho práva používat webové stránky, nebo může omezit jeho přístup k prostředkům nebo službám nabízeným na tomto webu, a to s částečnou nebo úplnou okamžitou platností, pokud by příjemce služby byl v porušení těchto pravidel nebo příslušných ustanovení zákona.
 1. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ.
 1. Poskytovatel služeb je oprávněn jednostranně měnit tato pravidla z věcných technických, právních nebo organizačních důvodů, zejména:
  1. v situaci, kdy je změna pravidel nezbytná s ohledem na změnu obecně platných právních předpisů,
  2. v případě, že došlo ke změně způsobu poskytování služby,
  3. za účelem provedení povinnosti podle obecně platných právních předpisů nebo povinnosti vyplývající z vykonatelného soudního příkazu nebo správního rozhodnutí.
 2. Příjemci služeb budou informováni o obsahu změněných pravidel v oznámení zveřejněném na webových stránkách, které obsahuje pozměněná pravidla, přičemž pozornost bude věnována změnám a datu účinnosti.
 3. Ustanovení českého  a mezinárodního práva se vztahují na všechny záležitosti, které zde nejsou upraveny.
 1. KONTAKTNÍ PODROBNOSTI POSKYTOVATELE SLUŽEB.

Sharda Cropchem Limited se sídlem na adrese: Prime Business Park Dashrathlal Joshi Road Vile Parle (West) Mumbai – 400056, Indie.